Tag: Lịch Sử Tín Dụng

Lịch sử tín dụng bao gồm các thông tin về: nợ xấu (các nhóm nợ, từ 1 đến 5), nợ quá hạn. Ở danh mục lịch sử tín dụng này, Sosanhthoi sẽ tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc từ khách hàng về CIC (trung tâm tín dụng) thuộc ngân hàng Nhà nước quản lý.